regulamin konkursu

Postanowienia ogólne

1.1. Konkurs „Nieperfekcyjny konkurs z Kuroniową” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Anetę Kuroń (zwaną dalej „Organizatorem”) z prowadzącą działalność w Warszawie, pod nazwą Kuchnia Kuronia Aneta Kuroń – NIP 522-262-95-63 (dane z CEIDG do wglądu publicznie)

1.2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej www.kuroniowa.com, profilu Kuroniowa-Aneta Kuroń na portalu Facebook oraz za pośrednictwem serwisów internetowych patronów medialnych i sponsorów.

 

  1. Cel i przebieg konkursu
    2.1. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najzabawniejszych zdjęć o tematyce:

– nieperfekcyjna mama/tata

– nieperfekcyjna pani domu/pan domu
2.2. Wszystkie zgłoszone do Konkursu zdjęcia będą oceniane przez jury w dwóch wskazanych wyżej kategoriach:

2.3. W każdej z kategorii będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  1. nieperfekcyjna mama/tata:

– zdjęcie dziecka/ z dzieckiem/ zdjęcie przedstawiające czynności związane z opieką nad dzieckiem/ zdjęcie w ciąży/ zdjęcie rodzinne/ zdjęcie rodzica o tematyce dziecięcej, związanej z dziećmi lub około dziecięcej.

Zdjęcie powinno być wesołe, zabawne. Przedstawiające w humorystyczny sposób wesołe, luźne podejście rodzica do macierzyństwa/tacierzyństwa.

  1. nieperfekcyjna pani domu/pan domu

– zdjęcie gospodyni domowej/ gospodarza domu, zdjęcie przy pracy, po pracy, ukazujące efekty pracy (w tym wszystkich prac domowych: m.in. sprzątania, gotowania)

Zdjęcie powinno być wesołe, zabawne. Przedstawiające w humorystyczny sposób luźne i wesołe podejście do prac domowych.

 

Na podesłanych zdjęciach mogą znajdować się tylko osoby zgłaszające zdjęcie do konkursu lub ich rodziny/ albo osoby które wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w celach konkursowych. Za wykorzystanie wizerunków zgłoszonych odpowiada zgłaszający zdjęcie, jednocześnie wyrażając zgodę na wykorzystanie niniejszego zdjęcia i wizerunku w celach konkursowych.

2.4. Wyboru najlepszych zdjęć dokona  jury, w którego skład wejdą :

ANETA KUROŃ – KURONIOWA (autorka bloga Kuroniowa oraz strony na fb Kuroniowa – Aneta Kuroń)

JAN KUROŃ (szef kuchni, autor bloga www.kuron.com oraz strony Kuchnia Kuronia Jan Kuroń na fb)

Zuzia Sielicka – Kalczyńska (współzałożycielka marki Whisbear)

Halina Mrozek (przedstawiciel marki bobomio.pl sklepów z produktami dla dzieci oraz produktami eko)

Przewodniczącym jury będzie Aneta Kuroń
2.5. Wybór najlepszych zdjęć odbywać się będzie według następującego mechanizmu: Każdy z jurorów wybierze 2 najzabawniejsze jego zdaniem zdjęcia. Zdanie decydujące o odnośnie wygranej należeć będzie do przewodniczącej jury. O wygranej decydować będzie ilość głosów „za” zdjęciem/ a w przypadku wyników o takiej samej ilości głosów „za” decydujący głos należeć będzie do przewodniczącej jury.

2.6. Jury przyzna nagrody:

3 misie Whisbear dla autorów (różnych) w kategorii niemerfekcyjna matka/ojciec

1 zestaw prezentowy Dinner Set – Talerzyk i miseczka „Ellipse” – komplet zielony Beaba

https://bobomio.pl/zestaw-prezentowy-dinner-set-talerzyk-i-miseczka-ellipse-komplet-zielony

2 bony zakupowe na zakupy w sklepie internetowym www.bobomio.pl o wartości 50 zł netto każdy.

1 para kolorowych i stylowych kapci dla dziecka marki TOTTOT

2 książki autorstwa Jana Kuronia „Sprytna Kuchnia czyli Kulinarna Ekonomia”

 

 

  1. Nagrody

4.1. Fundatorem nagród w Konkursie są: Kuchnia Kuronia Aneta Kuroń, Whisbear, bobomio.pl oraz TITTOT
4.2. Nagrody za nieperfekcyjną matkę/ojca:

Miś Whisbear dla 3 nagrodzonych osób – nagrody główne

Zestaw Beaba – 1 osoba (nagroda dodatkowa)

Bon o wartości 50 zł netto dla 2 nagrodzonych osób (nagrody dodatkowe)

Para kapci dla dziecka (nagroda dodatkowa) – 1 osoba

4.3. Nagrody za nieperfekcyjną panią domu/gospodarza domu:

Książka „Sprytna Kuchnia czyli Kulinarna ekonomia” dla 2 nagrodzonych osób. Nagrody z dedykacją i autografami. .
4.4. Wartość łączna wszystkich nagród to 1500 zł netto.
4.5. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
4.6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie Kuroniowa.com oraz na profilu społecznościowym Kuroniowa – Aneta Kuroń na portalu Facebook

4.7. Nagrody zostaną wysłane pocztą tradycyjną lub kurierską na koszt Organizatora w terminie do 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców. Wysyłka obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez zwycięzcę adresu do korespondencji lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą kontakt ze zwycięzcą, przesłanie zwycięzcy nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy. W takim przypadku zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.

 

  1. Warunki uczestnictwa

5.1. Prawo zgłoszenia zdjęcia do Konkursu mają wszyscy internauci spełniający warunki niniejszego Regulaminu.
5.2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby prawne i osoby fizyczne, z wyłączeniem:
a. pracowników oraz podmiotów zależnych od Kuchnia Kuronia Aneta Kuroń, Whisbear, bobomio.pl oraz TITTOT w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, a także innych osób, które brały udział w organizacji Konkursu, wraz z członkami ich najbliższej rodziny do drugiego stopnia pokrewieństwa,
b. osób niepełnoletnich, chyba że uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych.
5.3. Do konkursu mogą być zgłaszane zdjęcia, które spełniają łącznie następujące wymagania: zostały wysłane na adres kontakt@kuroniowa.com nie później niż do końca dnia 21 marca 2016 roku, przedstawiają tematykę zgodną z celem konkursu oraz wskazaniami dotyczącymi treści zdjęć (nie przedstawiają wulgaryzmów/ osób trzecich bez ich zgody – za publikację wizerunku osób trzecich odpowiada zgłaszający), zgłoszone są przez osobę fizyczną z podaniem imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych oraz krótkim opisem do zdjęcia.
5.6. Jeden użytkownik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 zdjęcia w danej kategorii.

Wysyłanie większej ilości zdjęć dyskwalifikuje zgłaszającego.
5.7. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział, podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i tym samym akceptuje w pełni jego treść.
5.8. Zgłaszając blog do Konkursu, uczestnik oświadcza, iż posiada autorskie prawa majątkowe do nadsyłanych zdjęć oraz, że zdjęcia te nie naruszają praw osób trzecich
5.9. Przystępujący do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu oraz podmiot prowadzący Biuro Konkursu swoich danych osobowych na potrzeby niezbędne dla przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 200.101.926 z późn. zm.).
5.10. W konkursie nie mogą brać udziału zdjęcia, których treść ma charakter reklamowy i służy tylko promocji towarów lub usług.
5.11. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia niespełniającego wymogów niniejszego Regulaminu.

 

  1. Terminarz Konkursu

6.1. Konkurs trwa od 14 marca 2016 roku do 21 marca 2016 roku.
6.2. Autorzy mogą zgłaszać swoje zdjęcia do konkursu od 14 marca do 21 marca 2016 roku włącznie.
6.3. Zdjęcia nadsyłane są na adres kontakt@kuron.com – o rozdzielczości nie większej niż 1000×1000 mpx
6.4. Ogłoszenie wyników nastąpi 23 marca na stronie www.kuroniowa.com oraz na profilu Kuroniowa – Aneta Kuroń na portalu Facebook.

 

  1. Postanowienia końcowe

7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Kuchnia Kuronia Aneta Kuroń z siedzibą w Warszawie, NIP: 522-262-95-63. Uczestnicy, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych podanych w zgłoszeniu Konkursowym, w zbiorze danych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji Konkursu i wydania przyznanych w nim Nagród. Wyrażają zgodę również na wykorzystanie ich danych osobowych w celach ogłoszenia wyników konkursów oraz wykorzystania wizerunków na zdjęciach oraz zdjęć w celach związanych z niniejszym konkursem.
7.2. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora, na jego adres email – pisemnie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
7.3. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników na stronie Kuroniowa.com
7.4. Wszystkie nieprzyznane podczas konkursu nagrody pozostaną własnością Organizatora.
7.5. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania konkursu.
7.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
7.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie